Monday, December 24, 2018

Արշակունյաց Հայաստանի պետական կառուցակարգը


Արշակունյաց թագավորության ժամանակաշրջանում «սանդուղքը» գլխավորում էր երկրի գերագույն միապետը` Հայոց Արշակունի արքան: Վերնախավի առաջին աստիճանը կազմում էին բդեշխները, «աշխարհատեր» և գավառատեր նախարարները, քրմապետական, իսկ 301 թվականից հետո՝ կաթողիկոսական տոհմերը: Նրանք իրենց ավատատիրույթներում լիակատար տեր էին, բայց պարտավորվում էին արքային տալ հավատարմության երդում, որը պետք է անխաղտ լիներ:
Բարձրաստիճան ազնվականների տիրույթները կոչվում էին «Հայրենիք» կամ «Հայրենականք», որոնք համարվում էին նրանց տոհմական սեփականությունը և ժառանգաբար փոխանցվում էին ավագ գավակներին: Հաջորդ աստիճանը կազմում էին կրտսեր ժառանզներր՝ ոստանիկներր և սեպուհներր, որոնք իրենց տերերից ստանում էին «պարգևականք» կոչվող տիրույթներ` դրանց փոխարեն զինվորական և վարչական ծառայություններ մատուցելու պայմանով: Հայոց արքան երկիրը կառավարում էր գործակալությունների միջոցով: Գործակալական պաշտոնները վարում էին տոհմիկ ազնվականության ներկայացուցիչները, հիմնականում՝ ժառանգաբար, սերունդներին փոխանցելով իրենց հմտությունները: Արշակունյաց թագավորությունում կարևոր էին հազարապետի, մարդպետի, սպարապետի, մեծ դատավորի, մալխազի, թագադիր ասպետների, սենեկապետի գործառույթները: Հազարապետությունը զբաղվում էր երկրի տնտեսական գործերով, հարկագանձումներով ու եկամուտների բաշխումով, շինարարական աշխատանքներով, մասնավորապես քաղաքների, բերդերի, ճանապարհների, կամուրջների, ջրանցքների կառուցումներով: Այդ գործակալությունը տարբեր ժամանակներում վարել են Գնունի և Ամատունի իշխանատների ներկայացուցիչները: Մարդպետությունը հսկում էր թագավորի ապարանքը, բերդերն ու ամրոցներր, ղեկավարում արքունի տնտեսությունր, կալվածներր, եկամուտներն ու գանձերը: Սպարապետը երկրի ռազմական ուժերի գերագույն հրամանատարն էր: Այս գործակալությունր վարել են Մամիկոնյան նախարարական տան ներկայացուցիչներր: Մեծ դատավարություն, որի գործակալր ղեկավարում էր դատական ատյաններր, ընդունում հասարակական կյանքը կարգավորող օրենքներ ու կանոններ, հետևում դրանց կենսագործմանը, համարվում թագավորի առանձին խորհրդականը: Մեծ դատավարության գործակալությունը նախաքրիստոնեական դարերում եղել է Հայոց քրմապետի, իսկ 301 թվականից հետո կաթողիկոսի մենաշնորհը: Մաղխազությունը գլխավորում էր արքունի պահակազորը և թիկնազորը, հոգում թագավորի անձի և նրա ընտանիքի պաշտպանությունը: Այդ գործակալությունը ժառանգաբար վարել են Խորխոռունի նախարարական տան ներկայացուցիչները: Թագադիր ասպետություն, որի գործակալը ղեկավարում էր նորընծա արքայի թագադրման և արքունի ապարանքի արարողությունները, րնդունում և ճանապարհում էր օտարերկրյա դեսպաններին: Այդ գործակալությունը ժառանգաբար վարել են Բագրատունյաց տոհմի ներկայացոլցիչներր: Սենեկապետությունր  համարվում էր արքունի քարտուղարը, դպրապետր: Այդ պաշտոնր վարել են հավատարիմ, գրագետ և օտար լեզուների տիրապետող ազնվականներ: Արշակունիների արքայատան անկումից հետո որոշ գործակալություններ վերաիմաստավորվեցին, իսկ պալատական նեղ նշանակություն ունեցողները դադարեցին գործելուց:

No comments:

Post a Comment