Monday, February 27, 2017

My friends

The name of my best friends are Arpi and Shushan. They are my good friends and always help me. I met Arpi in the kindergarten. We met Shushan in the 7th grade. They became my true friends because understand me very well. I have never had any friends like them ever before. Our parents respect us very much and like our friendship. They are so precious for me and I never want to lose them. Whenever I am absent in the classroom, they help me doing all the missed home work and class work.

Wednesday, February 22, 2017

Հաստատուն մագնիսներ

Մագնիսական երևույթները, ինչպես և էլեկտրական երևույթները, մարդկության հայտնի էին դեռ շատ վաղ ժամանակներից: Մ. թ. ա. VI դարում արդեն գիտեին երկաթե իրերը դեպի իրեն ձգող հանքատեսակի մասին, որին անվանում էին «չու-շի», այսինքն՝ սիրող քար: Հետագայում այն անվանեցին բնական մագնիս, քանի որ երկաթաքարի մեծ քանակներ հայտնաբերվեցին Փոքր Ասիայի Մագնեսիա քաղաքի շրջակայքում: Մագնիս նշանակում է «Մագնեսիայից բերված քար»:

My School

I study at High School of Yerevan “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex. I’m a student of grade 9. The students of our school study according to their individual curriculums. We can choose the school subjects, which we are interested in. I’m interested in math. So I can have more lessons on this subject. The education at our higher school is blog-based and project-based. We do our homework on our blogs. We carry out different projects.

Wednesday, February 15, 2017

Վահան Տերյան. Տխրություն


Սահուն  քայլերով աննշմար  քնքուշ մութի թեւ
Մի ստվեր անցավ ծաղիկ  ու կանաչ մեղմիվ շոյելով
Իրիկնաժամին  թփերն օրօրող հովի պես թեթեւ
Մի ուրու անցավ  մի գունատ աղջիկ ճերմակ շորերով:
Արձակ դաշտերի ամայության մեջ նա մեղմ շշնջաց
Կարծես թե սիրո քնքուշ խոսք ասաց նիրհող դաշտերին
Եվ ծաղիկների մեջ այդ անուրջ կույսի շշուկը մնաց
Եվ ծաղիկները այդ սուրբ շշուկով իմ սիրտը լցրին:

Monday, February 6, 2017

25 Amazing Facts About Mobile Phones

1.  Have you ever used Nokia 1100? Be proud, it was the bestselling electrical gadget in history with more than 250 million pieces sold.

 2.  $4000 is the cost of first mobile phone in US, in 1983.
 3.  In 2012 Apple sold more than 340,000 iPhones per day, which is around 4 per second.
4.  Be careful while using your mobile phone, it has 18 times more bacteria than toilet handles. 
5.  Is your phone water proof?  90% of mobile phones in Japan, are waterproof. 
6.  Insomnia, confusion and headaches are caused due to mobile phone radiation. Experts have identified ringxiety, nomophobia, telephonophobia and frigensophobia as conditions that can effect people. 
7.  This sounds odd, but you can charge your phone by using urine, scientists developed it.