Sunday, April 2, 2017

Քիմիա․ ամփոփիչ թեստ- 3

  9-րդ  դաս.    Ամփոփիչ  թեստ-3
                              Թեմաներ`  «Հալոգեններ»,  «Թթվածին»,   «Ջրածին»                            -1-
                                Յուրաքանչյուր  առաջադրանքը  0.5  միավոր  է
  1. Ո՞ր շարքում են նյութերը ներկայացված ըստ մարդու օրգանիզմում դրանց զանգվածային  բաժնի  նվազման.        
  1)  ածխաջրերջուրսպիտակուցներճարպեր
          2)  սպիտակուցներջուրճարպերածխաջրեր
          3)  սպիտակուցներածխաջրերջուրճարպեր
          4 ջուրսպիտակուցներճարպերածխաջրեր
2.  Սովորական պայմաններում  ո՞ր  շարքի  բոլոր  նյութերն  են  գազեր
        1)  կալիումի ֆտորիդ,  յոդ,  ջուր
        2)  կերակրի  աղսոդա,  կավիճ
        3)  քլորածխաթթու  գազ,  թթվածին
        4)  կարմիր ֆոսֆոր,  օզոնբրոմ 


3.  Ո՞ր քիմիական   տարրի  ատոմներն  են  առկա  թվարկված  բոլոր  նյութերի     
     բաղադրության  մեջնատրիումի  հիդրօքսիդ,  օզոնածխածնի (IV) օքսիդջուր,     
   ազոտական  թթու,  մագնեզիումի օքսիդջրածնի  պերօքսիդ.
1)   ջրածին                       2)  թթվածին                        3)  քլոր                   4)  ածխածին

4.  Պարբերական համակարգի ո՞ր խմբում և ո՞ր ենթախմբում են գտնվում հալոգենները.
     1)  V և  երկրորդական                                           3)  lV  և  գլխավոր
     2)  Vll  և  գլխավոր                                                  4)  Vl  և  երկրորդական
5.  Հետևյալ  պնդումներից  որո՞նք  են  ճիշտ.
     ա)  քլորաջրում  քլորի  մոտ 30%-ը  փոխազդում  է  ջրի  հետ
     բ)  բրոմաջրում  և  յոդաջրում  հալոգենները  հիմնականում  մոլեկուլային  ձևով  են
    գ)  հալոգենների  լուծելիությունը  ջրում  մեծանում  է Cl2 – Br2 – I2   շարքում
       1)   ա, գ                         2)  ա, բ, գ                          3) բ, գ                                4) ա,բ

6. Քանի՞ էլեկտրոն է առկա հիմնական վիճակում գտնվող 17 կարգաթվով տարրի ատոմի վալենտային  շերտում.
1)  4                                                     2) 1,806 . 1024                      3)   7                                 4)  5

7.  Երկրագնդի կեղևում թթվածնի և սիլիցիումի  զանգվածային բաժինները   հավասար են 0,48 և 0,28, համապատասխանաբար:Եկրակեղևում թթվածնի ատոմների թիվը  քանի՞ անգամ   է  մեծ  սիլիցիումի ատոմների  թվից.  

     1)   2                                2) 2,5                              3) 3                                  4) 4  
                                                                          -2-      
8. Քա՞նի զույգ էլեկտրոն  է  պատկերվում  քլորի մոլեկուլի  էլեկտրոնային բանաձևում.    
     1)  7                                2)  14                                3)  10                             4)  2
9. Քանի՞ լրիվ  լրացված էլեկտրոնային  թաղանթներ ունեն  հետևյալ  տարրերից   
   յուրաքանչյուրը` O,  Cl,  Br, I:  Պատասխանում  թվերի  համապատասխան  շարքն  է.

1)  2,2, 3, 4                   2)  1,2, 3, 3                           3)  1,2,4,4                           4)  2,3,4,5

10. Ո՞ր  պնդումներն  են  ճիշտ  աղաթթվի  համար.
ա)   ջրային  լուծույթում  դիսոցված  է                              
բ)   դրա  աղերը  կոչվում  են  քլորիդներ
       գ)   փոխազդում  է  հիմքերի  հետ
       դ)  լակմուսը  ներկում  է  կապույտ
       ե)  ակտիվ  մետաղների  հետ  փոխազդելիս  անջատվում  է  ջրածին
       զ)  չի  փոխազդում  հիմնային  օքսիդների  հետ
      1)  ա, բ, գ, դ                      2)  բ, գ, դ, ե                            3)   ա, բ, գ, ե                        4)  գ, դ, ե, զ

11  Հետևյալ բանաձևերով  ո՞ր  ջուրն  է  բնության  մեջ  առավել  տարածված.
1)  T217O                                  2)   D216O                            3)   H216O                        4)  T218O

12. Որքա՞ն է թթվածին տարրի զանգվածային բաժինը (%) ծանր  ջրում` D2O  մոլեկուլում.
1)  25                           2)   29,4                                  3)  70,6                              4)  80

13. Լաբորատորիայում օզոն ստանալու նպատակով փակ անոթում  գտնվող  թթվածինը  ենթարկել են էլեկտրական պարպման, ինչպե՞ս է փոխվում անոթում գտնվող   գազի զանգվածը.                                                       
   1)  չի  փոխվել             2) մեծացել  է  1,5 անգամ        3) պակասել  է    4) մեծացել  է  աննշան

14. Օզոնը հայտնաբերում են  այն անցկացնելով կալիումի  յոդիդի  ջրային  լուծույթով,ըստ հետևյալ  ռեակցիայի   KI + O3 + H2O =  O +  I2 + KOH
Հավասարեցրեք  ռեակցիանորքա՞ն  է  ռեակցիայի   հավասարման  գործակիցների   գումարային  թիվը.
   1)   5                           2)  8                                     3)   3                                 4)  10

15. Քանի՞ մոլեկուլ է  պարունակվում  ջրի  մեկ  լիտրում(ρ=1գ/մլ).

1) 6,02 • 1023                 2)  3,35 • 1024                  3)  3,34 • 1025                       4)  3,35 • 1023  

16.  Ի՞նչ զանգվածով (գ)նստվածք կգոյանա 5,85գ NaCl-ի և ավելցուկով վերցրած  արծաթի  նիտրատի  փոխազդեցությունից.

     1)  14,35                        2)  287                              3)   36                           4)  574   

                                                                        -3-
17.  Ջրածինը խառնել  են  օդին  և  այրելՍտացվել  է  9 գ  ջուրԻ՞նչ  ծավալով (լ)  
       ջրածին  են  խառնել  օդին.   

     1)  6,72                          2)  11,2                                 3)  22,4                          4)  5,66

18.  ա) Ո՞ր  զույգ  նյութերի  փոխազդեցության  դեպքում  ջրածին  կանջատվի.
            1) խիտ ծծմբական թթու և ցինկ
            2) .նոսր ազոտական թթու և պղինձ
            3)  խիտ աղաթթու և արծաթ
            4)  նոսր ծծմբական թթու և ալյումին
բ Գրել ռեակցիայի հավասարումը  տեղակալման
գ) Քանի՞ լիտր  ջրածին  կանջատվիեթե  վերցվել  է  1մոլ  մետաղ.
                                                                                                                             Հաջողություն

No comments:

Post a Comment