Tuesday, May 17, 2016

Ամերիկյան կատակներ հայերենով

Two years after Tom and Elizabeth married, they went to live in a small flat in a big city. They were both quite young: Tom was twenty-six and Elizabeth was twenty-two. Tom worked in a bank, and Elizabeth worked in a big office. 
Elizabeth always cooked the dinner when they got home, and when they had meat, Tom always cut it up when they sat down to eat. While Tom was cutting the meat up one evening, Elizabeth said to him, ‘When we were first married, Tom, you always gave me the bigger piece of meat when you cut it, and you kept the smaller one for yourself. Now you do the opposite: you give me the smaller piece and keep the bigger one for yourself. Why do you do that? Don’t you love me any more?’ Her husband laughed and answered, ‘Oh, no, Elizabeth. It isn’t that! It’s because you’ve learned to cook now!

Թարգմանություն.Երկու տարի առաջ Թոմն ու Ելիզաբեթը ամուսնացան,նրանք գնացին ապրելու մի փոքրիկ բնակարանում, մեծ քաղաքում: Նրանք երկուսնել բավական երիտասարդ էին.Թոմը քսանվեց տարեկան էրիսկ Էլիզաբեթը քսաներկու:Թոմը աշխատում էր բանկում,իսկ Էլիզաբեթը աշխատում էր մեծ գրասենիակում: 
Էլիզաբեթը միշտ պատրաստում էր ճաշ,երբ հասնում էին տուն և երբ նրանք ուտում էին միս, այն ժամանակ երբ նրանք նստում էին ուտելու Թոմը միշտ կտրում էր այն: 
Ամեն երեկո այն ժամանկա  երբ Թոմը կտրում էր միսը,Էլիզաբեթը ասում էր նրան. 
''Երբ մենք առաջին անգամ ամուսնացանք,Թոմ,դու միսը կտրելուց ամենամեծ կտորը միշտ  ինձ էիր տալիս, և դու ամենափոքր կտորը քեզ էիր պահում:Հիմա դու հակառակն ես անում.ինձ ամենափոքր կտորն ես տալիս,քեզ ամենամեծն ես վերցում:Ինչու ես անում դա 
 Դու ինձ էլ չես սիրում:'' 
Նրա ամուսինը ծիծաղեց և պատասխանեց.''Օհ,ոչ,Էլիզաբեթ:Դա այդպես չէ!Դա այն պատճառուվ,որ դու հիմա ես սովորել պատրաստել!' 

No comments:

Post a Comment