Tuesday, May 17, 2016

Ամերիկյան կատակներ հայերենով

Two years after Tom and Elizabeth married, they went to live in a small flat in a big city. They were both quite young: Tom was twenty-six and Elizabeth was twenty-two. Tom worked in a bank, and Elizabeth worked in a big office. 
Elizabeth always cooked the dinner when they got home, and when they had meat, Tom always cut it up when they sat down to eat. While Tom was cutting the meat up one evening, Elizabeth said to him, ‘When we were first married, Tom, you always gave me the bigger piece of meat when you cut it, and you kept the smaller one for yourself. Now you do the opposite: you give me the smaller piece and keep the bigger one for yourself. Why do you do that? Don’t you love me any more?’ Her husband laughed and answered, ‘Oh, no, Elizabeth. It isn’t that! It’s because you’ve learned to cook now!

Թարգմանություն.

Monday, May 2, 2016

Մայիսյան 11-րդ հավաք

Ես այս տարի շատ ձեռքբերումներ եմ ունեցել: Երբ համեմատում եմ այս և նախորդ  տարիները իրար հետ, հասկանում եմ,որ շատ բան եմ սովորել: Այս տարի ավելի շատ ստեղծագործական աշխատանքներ ունեմ, որոնք  թողարկել եմ իմ բլոգում: Իմ նյութերից մեկը տեղադրվել է նաև «Լուսաստղ» պատանեկան ամսագրում: Այս տարին  ավելի ուրախ է եղել: Տարվա սկզբում և վերջում գրական թատրոն պատրաստեցինք: Առաջին թատրոնի ժամանակ դասարանից քչերը ասմունքեցին: